Make your own free website on Tripod.com
ประวัติหน่วยงาน
อาศัยความตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี
(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2518 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2518 มาตรา 4 ข้อ ข. ให้จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ยะลาขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 ตามหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ สร 1601/161 ลงวันที่ 5 มกราคม
2526 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ตั้งที่ทำการอยู่ตรงอาคารศาลากลางจังหวัด (อาคาร 3)
ชั้นล่างปีกซ้ายของศาลากลางจังหวัดยะลา
นายสัมพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดคนแรก
ระหว่างปี พ.ศ 2526 - 2527
คนที่ 2 นายอำนวย กลัดสวัสดิ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2527 - 2531
คนที่ 3 นายนิพนธ์ ณรงค์ราช ระหว่างปี พ.ศ. 2531 - 2537
คนที่ 4 นายดิน อารีสมมาน ระหว่างปี พ.ศ. 2537 - 2538
คนที่ 5 นายจรัญ หนูสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2538 - 2541
และ นายสอมะ สมานพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาคนปัจจุบัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำแผนการปฏิบัติการ และ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐ และแผนพัฒนา
จังหวัดประสาน ให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในจังหวัด และมีหน้าที่รวบรวมข่าวสารทางราชการภายในจังหวัด นำเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยอาศัย
สื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง หรืออาศัยสื่อ หรืออุปกรณ์ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ เครื่องขยายเสียง
นิทรรศการ เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็น และท่าทีของ
ประชาชนที่มีต่อทางราชการ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันสำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดยะลา มีกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น 6 ตำแหน่ง คือ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
และพนักงานขับรถยนต์ ดังรายชื่อต่อไปนี้คือ

นายสอมะ สมานพิทักษ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

นายวิชิต เพชรยอด
นักประชาสัมพันธ์ 7

นายอับดุลการิม สะตาวา                                             นางทิพาภรณ์ ไชยสงคราม
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 5                                          เจ้าพนักงานธุรการ 5

นางกิ่งแก้ว บุญอ่อน                                                           นายไฉน ถมทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5                                                      พนักงานขับรถ